Hållbarhetspolicy

Hållbarhetspolicy

BB Stockholm bedriver slutenvård under graviditet, barnafödande och eftervård. BB Stockholm Family bedriver vård i samband med graviditet och barnafödande, preventivmedelsrådgivning, cellprovtagning samt barnhälsovård.

BB Stockholms övergripande hållbarhetsåtagande är att ständigt förbättra våra processer till förmån för våra patienter, medarbetare och hälso- och sjukvårdssystemet. Detta omfattar även ett åtagande att minimera miljöpåverkan samt att erbjuda en attraktiv arbetsmiljö. Vår hållbarhetstanke har sitt ursprung i en gemensam värdegrund för BB Stockholm där våra värdeord är: respekt, engagemang och kvalitet. Hållbarhet för oss är att hålla våra värdeord levande i all verksamhet. Våra värdeord ska genomsyra alla möten samt återspeglas i processer, riktlinjer och rutiner inom företaget.  

Följande åtaganden är centrala för vår verksamhet: 

  • Ständig förbättring:  BB Stockholms tjänster ska bygga på evidens och beprövad erfarenhet och vara relevanta, uppdaterade och föremål för ständig förbättring. Genom att jämföra oss med omvärlden det vill säga vårdgivare med samma inriktning som BB Stockholm kan vi identifiera områden för förbättring. Vi följer lagar och krav

  • Samverkan: Vi strävar efter att samarbeta med det omgivande samhället för att sprida kunskap och dela med oss av vår vårdideologi. Genom att dela våra kunskaper och erfarenheter vill vi bidra till utvecklingen mot ett hållbart samhälle.

  • Miljö- och klimatpåverkan: Vi arbetar aktivt för att minimera vår egen miljö- och klimatpåverkan inom sjukvården. Detta inkluderar att minska direkta och indirekta utsläpp. Vi strävar efter att göra ansvarsfulla inköp som främjar innovation och alternativa lösningar. Vi prioriterar miljömässigt hållbara produkter och tjänster som bidrar till ett socialt hållbart samhälle.  

  • Effektiv resursanvändning: Vi strävar efter att effektivt använda de resurser vi har tilldelats. Genom noggrann styrning och uppföljning säkerställer vi att våra insatser prioriteras på ett sätt som främjar hållbarhet.

  • Arbetsmiljö: Vi ska erbjuda en sund och hållbara och arbetsmiljö för våra medarbetare. Vi värnar om deras hälsa, välbefinnande och trivsel inom verksamheten. Genom att erbjuda en stimulerande arbetsmiljö med våra värdeord som grund kan vi behålla samt attrahera rätt medarbetare för uppdraget. Vi uppmuntrar en öppen och stödjande företagskultur där varje individ respekteras. Vi hjälper våra medarbetare att bli bättre genom lämplig intern/extern utbildning och utveckling. Ledarskapet är verksamhetsnära och beslutsvägarna korta.  

  • Jämlikhet och mångfald: Vi strävar efter att vara en jämställd och inkluderande arbetsplats där mångfald främjas. Vi värdesätter olikheter och arbetar aktivt för att skapa en miljö där alla känner sig välkomna och respekterade.  

  • Patientsäkerhet: En hög patientsäkerhet är en förutsättning för att uppnå hållbarhet. Vårdskador förhindras av en god säkerhetskultur, och med stöd av ett aktivt riskförebyggande arbete.  

  • Forskning: Vår forskning är inriktad på att hitta långsiktiga lösningar för dagens och framtidens utmaningar. Genom att bidra och utveckla innovativa arbetssätt vill vi bidra till en hållbar utveckling av vår sektor.